Vår långa erfarenhet från kalkylering gör att vi i tidiga skeden i ett projekt kan hitta rätt nivå för att kalkylerna skall kunna bli ett bra beslutsunderlag. Kalkylerna är nödvändiga för att både tid och budget ska hålla i ett projekt, därför ser vi gärna att vi får möjlighet att göra dem tidigt i projektet för att sedan kunna följa upp dem så att kostnaderna inte går överstyr.

För att veta vad ditt projekt kommer att kosta har du stor användning av en professionellt utförd byggkalkyl.

Större och komplexa projekt kan med fördel brytas ned till mindre beståndsdelar, som till exempel materialåtgång, resursplanering eller aktiviteter, detta kräver då olika typer kalkyler. Se nedan.

Vid om-/till-/nybyggnationer finns det olika slags byggkalkyler som man kan göra i projektets olika skeden, exempelvis; Budgetkalkyler, anbudskalkyler, förstudiekalkyler, avstämningskalkyler, hyreskalkyl m.fl. Senare i projektet är det viktigt att kalkylerna ställs upp så att de blir lätta att följa upp och kontrollera så att vi ser att projektet är på rätt köl. Vi använder oss av de kalkylhjälpmedel som finns på marknaden. Det är viktigt att koppla ihop omfattning, entreprenadformer och resurshantering för att kunna göra bra kalkyler.

Kalkyl Venn

Relaterade kompetenser

Venner i tjänsten