Under min yrkesverksamma gärning på dryga trettio år har jag växlat lite mellan entreprenad, konsult och att vara beställare, oftast i olika former av ledande roller men också som stödjande. Min formella grundutbildning är civilingenjör med examen från Chalmers tekniska högskola, väg och vatten samt högskolestudier inom civilekonomprogrammet Management i små och medelstora företag på Handelshögskolan i Göteborg.

Jag har min bas inom markbyggnad i vidare termer, så väl inom industri som urban miljö. På senare tid mest i form av projekt- och projekteringsledning, tillståndsärende vattenverksamhet med tillhörande omgivningskontroll, detaljplanearbete samt även byggplatskontroll och besiktning.

Mina tidigare kollegor har beskrivit mig med orden: Hjälpsam, Otålig, Ambitiös, Entusiastisk. Ja det stämmer nog rätt väl… Mina starkaste sidor blir mest tydliga när vägen fram i projekten inte är helt självklar och jag får möjlighet att jobba med flera discipliner i samverkan. Projekten kan vara större eller mindre, i tidiga skeden eller senare, eller för all del följas i flera faser. Det som kanske ger mig mest energi är när vi skapar förutsättningar och har modet att finna vägar fram som ger hög grad av nytta. Skönheten ligger inte sällan i det enkla i harmoni med naturlagarna!

Med min relativt breda bas samt förmåga att finna lösningar utanför konventionella ramar är jag en allsidig spelare som tillför projektorganisationen energi och kompetens via vilja, förmåga, kunskap, erfarenhet och färdigheter.

Det här är jag bra på

  • Skapa trygghet och förtroende
  • Lyfta blicken och se sammanhang
  • Projekteringsledning
  • Stödja projektets medlemmar
  • Kundorienterade lösningar
  • Praktisk tillämpning av erfarenheter

Kompetenser

Tjänster